POJIŠTĚNÍ DO HOR

Podmínkou účasti na všech pořádaných kurzech je platné cestovní pojištění.
Toto pojištění musí zahrnovat zvolené aktivity - ferraty, lezení, vysokohorskou turistiku apod.


   Horokurzy.cz jsou jedním z mnoha provizních prodejců členství a pojištění Alpenverein na našem trhu. V zastoupení se jedná o vídeňskou sekci Edelweiss. 


Celoroční pojištění - Alpenverein

   Výhodné celoroční pojištění při provozování horských sportů (lezení, via ferraty, lyžování, skialpinismus a další). K tomu až 50% sleva na ubytování v Alpách na horských chatách OEAV.
   V zastoupení vyřizuji členství / pojištění ve vídeňské sekci Edelweiss. Pojištění lze vyřídit i těsně před odjezdem na kurzy vč. vystavení průkazky.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

 • Pojištění léčebných výloh platné pro celý svět
 • Pojištění výdajů na záchranou nebo pátrací akci (vč. vrtulníku)
 • Pojištění odpovědnosti za škodu na území Evropy
 • Pojištění na převoz z ciziny do místa trvalého pobytu
 • Pojištění právní ochrany platné na území Evropy

Obecné informace k Alpenvereinu a ceny pro rok 2019

 • Dospělí od 28 do 64 let (A) 1 690 Kč
 • Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři a studenti, invalidé (B) 1 290 Kč
 • Děti a mládež do 18 let (C) 700 Kč
 • Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi (A+C) 1 690 Kč
 • Výhodné rodinné členství (A+B+C). Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky! 2 980 Kč

195 sekcí na celém rakouském území se stará o 500 000 členů, kteří si mohou vybírat z asi 16 000 různých akcí.

235 svazových chat s 13 000 místy skýtá ochranu a přístřeší, jsou turistickým cílem asi jednoho milionu návštěvníků ročně a výchozím stanovištěm pro nespočetné cesty až na vrchol.

Doba trvání pojištění

    Pojištění, které je součástí členství v Alpenverein, je platné po celý kalendářní rok, od okamžiku zaplacení členského příspěvku. Pojistná ochrana je poskytována, pokud byl běžný členský příspěvek uhrazen před škodní událostí. Výjimku tvoří leden každého roku. Dojde-li ke škodní události v tomto období a není-li příspěvek na tento rok ještě uhrazen, bude poskytnuto plnění pouze tehdy, pokud bude příspěvek zaplacen bezprostředně po nehodě a pokud byl zaplacen členský příspěvek za předcházející rok. Při úhradě příspěvku po 31. lednu začíná pojistná ochrana v 0.00 hod. dne následujícího po dni úhrady. Noví členové, kteří se stanou členy Alpenverein po 1. září každého roku, jsou plném rozsahu pojištění i v období od 1. září do 31. prosince příslušného roku, přestože jim za toto období není stanoven žádný členský příspěvek.

   Pojišťovací společností je Uniqua Personalversicherung (pro pojištění osob) a Generali Versicherung (pro pojištění odpovědnosti a pojištění soudních výloh).

Kdo je pojištěn?
Pojištěn je každý člen Alpenverein, který zaplatil členský příspěvek na aktuální rok. Pojištěni jsou také členové, kteří jsou osvobozeni od placení příspěvku (děti, mladiství a studenti, kteří ještě nedosáhli věku 27 let a jsou členy Alpenverein na základě rodinného členství), ale mají platný členský průkaz.

Smluvní základ
    tvoří rámcové smlouvy uzavřené mezi OEAV a pojišťovnami, jakož i všeobecné podmínky, z nichž příslušné smlouvy vycházejí. Pojistná ochrana existuje subsidiárně (podpůrně). To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, pokud za událost nemusí poskytnout nebo skutečně neposkytne plnění jiná pojišťovna (sociální, soukromá). Nárok na pojistné plnění neexistuje, pokud byly výkony pojištěnému poskytnuty bezplatně nebo pokud existovala povinnost je bezplatně poskytnout.

VÝHODNÉ CENY ČLENSTVÍ

    základní cena Alpenverein kategorie členství 1 690 Kč Dospělí r. 1955 - 1989 (A) 1 290 Kč Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři a studenti, invalidé (B) 700 Kč Děti r. 1997 a mladší (C) 1 690 Kč Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi (A+C) 2 980 Kč Výhodné rodinné členství (A+B+C). Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi (r. 1996 a ml., u studentů do r. 1987) za ně neplatí žádné poplatky!


Co zahrnuje pojistné krytí?

   Členstvím v Alpenverein získáváte automaticky i celoroční pojištění léčebných výloh v zahraničí (které platí celosvětově), pojištění spoluodpovědnosti a pojištění soudních výloh (platí v celé Evropě). Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, při své dovolené i na služebních cestách (pozor na výjimky), včetně případného transportu. Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou pojišťovací kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Pojistné krytí zahrnuje:

 • náklady na vyprošťování až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost,
 • náklady zpětného převozu z ciziny bez omezení celkové částky,
 • náklady na nutné léčebné výlohy (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) v zahraničí až do výše 10.000 €. U ambulantního léčení platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.
 • pojištění pro případ soudních výloh do výše 35.000 €
 • pojištění odpovědnosti do výše 3.000.000 € (pojištění odpvědnosti se vztahuje se pouze na provozování sportovních aktivit).

PODROBNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ (uvedené ceny platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost):

1. Výdaje za záchranou nebo pátrací akci
Pod pojmem náklady na vyproštění se rozumí takové náklady místních záchranářských organizací (při událostech v blízkosti hranic také náklady záchranářských organizací sousedního státu), které jsou nezbytné, když pojištěný utrpěl úraz nebo se ocitl v tísni při pobytu v horách nebo v tísni způsobené nedostatkem vody a musí být - zraněný nebo nezraněný - vyproštěn (totéž analogicky platí také pro případ úmrtí). Náklady na vyproštění jsou prokázané náklady pátrací akce po pojištěném a jeho přepravy až k nejbližší sjízdné komunikaci nebo až do nemocnice, která leží nejblíže k místu úrazu. Náklady za použití vrtulníku budou nahrazeny pouze tehdy, pokud byla taková akce nařízena záchranným dispečinkem, zřízeným k tomu příslušnou svrchovanou správní institucí. Náklady na vyproštění jsou kryty až do výše 25.000 € na osobu a pojistnou událost.

2. Výdaje za převoz zpět, transport a výdaje za lékařské výkony

 • výdaje za převoz ze zahraničí do místa trvalého pobytu jsou bez omezení pojistné částky
 • výdaje za převoz zraněného/nemocného nebo zemřelého v zemi trvalého pobytu jsou bez omezení částky, pokud převozu předcházela záchranná nebo pátrací akce
 • výdaje za všechny lékařské výkony v cizině (včetně zdravotně nutné přepravy do nemocnice) jsou kryty až do výše 10.000 €.

Pojistné krytí v bodě 2 konkrétně zahrnuje:
2.1 Plnou výši nákladů lékařsky odůvodněného převozu nemocného z ciziny do zdravotního zařízení ve státě, kde má nemocný trvalý pobyt nebo do místa trvalého pobytu, k tomu náklady současné přepravy osoby blízké osobě přepravovaného. Předpokladem převozu zpět je vedle schopnosti pojištěného k transportu:
a) existence život ohrožující narušení zdravotního stavu nebo
b) nezajištění péče odpovídající domácímu standardu z důvodu nedostatečného zdravotního zajištění v daném místě nebo
c) předpokládané trvání hospitalizace více než 5 dnů.

2.2 Náklady vzniklé neodkladným lékařsky nutným léčením v cizině (nikoli ve státu trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, zdravotně nutné přepravy do nejbližší vhodné nemocnice až do výše pojistné částky 10.000 €, přičemž z této částky je k dispozici na ambulantní léčení včetně lékařem předepsaných léků celková částka 1.500 €. U ambulantního ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině (spoluúčast). Tato částka bude vždy odečtena od pojistného plnění pojišťovny UNIQA, tedy i v případě povinnosti poskytnout plnění z jiného povinného nebo dobrovolného soukromého pojištění. Náklady hospitalizace hradí pojišťovna formou platby předem. Platba předem bude vyplacena pouze jedné nemocnici.

2.3 Všechny výdaje za převoz zesnulého člena Alpenvereinu do místa jeho posledního bydliště.

2.4 Výdaje na transport osoby nebo převoz ostatků v zemi trvalého pobytu (tuzemsku). Náklady přemístění z jednoho zdravotního zařízení do jiného zdravotního zařízení, nacházejícího se blíže místu trvalého bydliště nebo do samotného místa trvalého bydliště. Náklady na převoz ostatků jsou výdaje za převoz do posledního místa jeho trvalého pobytu.

Transport postiženého člena Alpenverein podle bodů 2.1, 2.3 a 2.4 musí být organizován jednou ze smluvních organizací, uvedených na členské kartě Alpenverein (drobný německy psaný text), jinak bude pojišťovnou uhrazeno nejvýše 750 €. Plnění v cizině podle bodu 2 budou vynaložena během prvních 8 týdnů každé jednotlivé cesty do ciziny. Pojistné částky platí na jednu osobu a jednu cestu do ciziny.

3. Pojištění zákonné odpovědnosti za škodu až do výše 3.000.000 € a pojištění právní ochrany až do výše 35.000 €.
Kryty jsou závazky za osobní nebo věcné škody (povinné ručení) při provozování těchto sportovních aktivit: turistika, vht, zajištěné cesty, lezení, sjíždění divoké vody, canyoning, lyžování, skialpinismus, snowboarding, mtb. Dále pak výdaje za právní zastupování a soudní výdaje při dokazování nároků za škody vůči tomu, kdo pojistnou událost způsobil i vůči jeho pojistiteli nebo správní instituce proti obvinění z nedbalostního porušení trestně-právních předpisů (právní ochrana), pokud takové výdaje vzniknou tuzemským i zahraničním členům v souvislosti s jejich činností ve spolku.

Pojistná ochrana v bodě 3 se vztahuje na Evropu včetně ostrovů Středozemního moře (s výjimkou ostrovů v Atlantickém oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a Sdružení nezávislých států).

ČINNOSTÍ V ALPSKÉM KLUBU SE ROZUMÍ:

 • účast na akcích vypsaných kteroukoli ze sekcí Alpenverein,
 • provozování (i soukromé) následujících sportů: turistika, alpinismus, horolezectví (klasické lezení i zajištěné cesty), sjezdové lyžování i lyžování na běžkách, lyžařské túry, jízda na snowboardu (vše i mimo značené sjezdovky), sjíždění divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby.

Na které činnosti se pojištění (ne)vztahuje?

ČINNOSTÍ V ALPSKÉM KLUBU SE ROZUMÍ:

 • účast na akcích vypsaných kteroukoli ze sekcí Alpenverein,
 • provozování (i soukromé) následujících sportů: turistika, alpinismus, horolezectví, lyžování na běžkách, lyžařské túry, jízda na snowboardu (i mimo vyznačené tratě), freeride, sjíždění divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby.

VÝJIMKY

Při záchranných a pátracích akcích (bod 1 pojistných podmínek) se pojištění nevztahuje na:

 • úrazy/nemoci při činnosti vykonávané jako povolání nebo jiné výdělečné vykonávané činnosti, ani na úrazy/nemoci členů záchranářských organizací při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace; (pozor: odměňovaná činnost kvalifikovaného horského a lyžařského vůdce a kvalifikovaného turistického průvodce je pojištěna);
 • úrazy při používání motorových vozidel. Pojištěny však jsou nehody motorových vozidel na cestě (také nepřímé) ke srazům a akcím OEAV, jakož i na cestě na spolkovou činnost v souladu se stanovami spolku a z ní (i soukromou), jako je pěší turistika, alpinismus, horolezectví, lyžování na běžkách, lyžařské túry, jízda na snowboardu, sjíždění divoké vody, canyoning, jízda na horském kole a sportovní cyklistika jako hobby. Pojištěny jsou rovněž úrazy vzniklé při jízdě lanovkou nebo vlekem.
 • úrazy při používání létajících strojů (draků, kluzáků typu paraglider), letadel (soukromých motorových letadel a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno však je používání motorových letadel, která jsou schválena k přepravě osob (např. dopravní letadla);
 • úrazy při účasti na místních, spolkových nebo mezinárodních závodech v oblasti nordických nebo alpských lyžařských sportů, jízdy na snowboardu, jakož i freestylingu, jízdě na bobu, skibobu, skeletonové jízdě nebo sáňkování, jakož i na s tím souvisejícím tréninku;
 • úrazy/nemoci během vícedenních pobytů ve výškách nad 6.000 metrů (expedice), jakož i na expedicích do Arktidy, Antarktidy a do Grónska.

Při převozu z ciziny, při přemístění zraněného/nemocného a při plnění za lékařské výkony se pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • léčení, která započala ještě před začátkem zahraniční cesty;
 • léčení chronických chorob, mimo těch, které jsou následkem akutních záchvatů nebo impulzů.
 • léčení, která jsou účelem pobytu v cizině;
 • stomatologická ošetření, která neslouží prvotnímu ošetření k bezprostřednímu potlačení bolesti;
 • umělá přerušení těhotenství, jakož i vyšetření těhotných a porody, s výjimkou těch předčasných porodů, k nimž dojde minimálně dva měsíce před přirozeným porodním termínem;
 • léčení v důsledku nadměrného požívání alkoholu, jakož i zneužívání návykových látek a léků;
 • kosmetické výkony, lázeňské výkony a rehabilitační procesy
 • preventivní očkování
 • léčení nemocí a následků úrazů, k nimž dojde v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu a aktivní účastí na nepokojích nebo úmyslně spáchaných trestných činech;
 • léčení nemocí a následků úrazů z aktivní účasti za úplatu na veřejně konaných sportovních soutěžích a s tím souvisejícím tréninku, jakož i léčení nemocí a následků úrazů z účasti na takových sportovních soutěžích a s nimi souvisejícím tréninku, které jsou uvedeny ve stati "Vyloučení plnění v oblasti nákladů na vyproštění";
 • léčení nemocí a následků úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie
 • léčení nemocí a následků úrazů při vykonávání leteckých sportů (k tomu viz také stať "Výjimky při záchranných akcích").
 • léčení nemocí a následků úrazů členů záchranářských organizací, k nimž dojde při organizovaných záchranných akcích nebo jiných činnostech z pověření záchranářské organizace;
 • léčení nemocí a následků úrazů z účasti na expedicích, které jsou uvedeny ve stati "Výjimky při záchranných akcích".

   POZOR: Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v cizině jsou principiálně pojištěny v rámci plnění uvedených v bodě 2 pojistných podmínek, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích (také klasifikačních jízdách a rallye) a s nimi souvisejících tréninkových jízdách.

Připojištění trvalé invalidity

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

   Pojišťovna UNIQA, která je partnerem rakouského Alpenverein, nabízí pro členy Alpenvereinu finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %, které se Vám nebo členům Vaší rodiny mohou přihodit při sportovních aktivitách ve Vašem volném čase. Připojištění je celoroční, platné vždy od 1. ledna do 31. prosince stávajícího roku a platí po celém světě.

   POZOR: na připojištění trvalé invalidity se nevztahuje akce "4 měsíce zdarma". Pokud se stanete v období 1. září - 31. prosince novými členy Alpenvereinu a zároveň žádáte o připojištění trvalé invalidity, bude vám toto připojištění platit pouze do 31. prosince 2013. Trvalou invaliditu je možné doobjednat nezávisle na prodloužení členství v Alpenverein kdykoli v průběhu roku.

Ceny připojištění trvalé invalidity pro rok 2016:

 • Pro jednotlivce činí poplatek 280 Kč/rok (550 Kč/rok - dvojnásobné připojištění, 825 Kč/rok - trojnásobné připojištění) a měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 420 €, resp. dvojnásobné 840 € nebo trojnásobné 1260 € (od trvalé invalidity 50%)
 • Pro rodinu s dětmi do 15 let činí poplatek 995 Kč/rok (1990 Kč/rok - dvojnásobné pojištění, 2980 Kč/rok trojnásobné připojištění), v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 420 €, resp. dvojnásobné 840 €, trojnásobné 1260 €. Vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 72.680 €. V rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel(ka), druh(družka) i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti)

   Zemře-li pojištěný člen Alpenverein, který již pobíral měsíční odškodné 420 € , dvojnásobek nebo trojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody.

Kdo může být připojištěn?
    Připojištění lze uzavřít pro každého člena Alpenverein do 74 let. Podmínkou je členství v OEAV a zaplacení příspěvků. Pojištění se vztahuje i na členy, kteří nejsou povinni příspěvky platit (např. děti v rámci rodinného pojištění). Nelze pojistit osoby, které jsou trvale pracovně neschopny nebo trpí těžkými nervovými chorobami a osoby s psychickým onemocněním.

Co není pojištěno?
    Do pojištění nejsou zahrnuty např. úrazy, které se přihodí u sportů s motorovými vozidly, které se přihodí při používání leteckých přístrojů, letadel a u seskoků na padácích. Pojištěno je ale používání motorových letadel, které jsou určeny k přepravě osob.

Expedice a dlouhodobé pobyty

POJIŠTĚNÍ EXPEDIC - DLOUHODOBÝCH POBYTŮ - NAVÝŠENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH

   Toto pojištění je určeno osobám, které jsou řádnými členy OEAV a jejich pobyt v zahraničí přesáhne 8 týdnů, budou-li se účastnit expedice s výstupem na vrchol nad 6.000 m nebo chtějí navýšit pojistné krytí pro pojištění léčebných výloh.

Kdy uzavřít pojištění expedic?

 • při pobytu mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
 • při pobytu a expediční činnosti v oblastech, ve kterých neplatí standardní pojištění (Arktida, Antarktida, Island, Grónsko a oblasti k těmto regionům přináležíc)
 • při expediční činnosti ve výškách nad 6000 metrů

Cena pojištění

 • pro osobu do 70 let na den 1,6 €
 • pro osobu starší 70 let na den 4,8 €
 • pro rodinu na den 3,2 €
 • minimální částka pojistného činí 11,20 €. Pobyt v zahraničí nesmí přesáhnout 180 dní (pro tyto případy je nutné další připojištění).

   Připojištění trvalé invalidity i připojištění dlouhodobých pobytů a expedic vám rádi pomůžeme zprostředkovat! K ceně pojištění si účtujeme manipulační poplatek 50,- Kč (členové naší sekce - Ortsgruppe V-tour), případně 150,- Kč (členové ostatních sekcí). Pozor! Aby bylo Vaše připojištění včas vyřízeno, obraťte se na nás alespoň 10 dnů před odjezdem. Můžete se také obrátit přímo na pojišťovnu UNIQA, Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck, kde si vyžádáte potřebný platební příkaz k úhradě poplatku.

Upozornění k expedicím / trekingu:
    Trekingové cesty nejsou považovány za expedice a jsou proto pojištěny (pozor: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cest nabízeny i jednodenní výstupy na vrcholky vyšší než 6.000 metrů, nejsou takové výstupy považovány za expedice a existuje pro ně pojistná ochrana. Pro cesty do ciziny, které trvají déle než 8 týdnů a pro expedice nabízí pojišťovna UNIQA Versicherung AG zvláštní cestovní pojištění. Informace a podklady lze vyžádat přímo v prodejní kanceláři V-Tour, která Vám cestovní pojištění u UNIQY zajistí.

Smluvní podmínky pojištění expedic a dlouhodobých pobytů

1. Co spadá pod pojistnou ochranu?
1.1. Náklady vznikající celosvětově (mimo území ČR) až do pojistné částky 225.000 €
- na neodkladné lékařsky nutné léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léčiv
- na z lékařských důvodů nutnou přepravu do nejbližší vhodné nemocnice
- na osobu a pobyt v cizině se odečítá při ambulantním léčebném ošetření (včetně léčiv) spoluúčast ve výši 70 €. Spoluúčast se odečítá od pojistného plnění UNIQA, tedy i v případě, že se u postiženého člena Alpenverein bude na krytí výdajů podílet jiný druh pojištění.
1.2. Náklady na záchrannou či pátrací akci mimo území ČR až do částky 7.300 €
1.3. Veškeré náklady na lékařsky zdůvodněnou přepravu pacienta z ciziny do domácí nemocnice nebo místa bydliště, k tomu náklady na přepravu blízké osoby doprovázející pacienta.
Předpokladem pro transport je kromě schopnosti pojištěného snést přepravu
- existence život ohrožující poruchy zdravotního stavu nebo
- to, že na místě poskytnutým lékařským ošetřením není zajištěno ošetření odpovídající úrovni ošetření v zemi trvalého pobytu nebo
- to, že lze očekávat hospitalizaci v nemocnici po dobu delší než 5 dnů.
1.4 Veškeré náklady na standardní převoz zemřelého do místa trvalého pobytu. Transport musí potvrdit servis UNIQA (případně Tyrolean Air Ambulance), v opačném případě budou kryta náklady do maximální výše 1.820 €.

2. Co nespadá pod pojistnou ochranu? Výkony (1.1-1.4.) prováděné jako:

 • léčebná ošetření, která byla zahájena ještě před počátkem pojistné ochrany,
 • léčebná ošetření chronické nemoci kromě těch případů, které jsou důsledkem akutního záchvatu nebo nárazu,
 • léčebná ošetření, která jsou účelem zahraničního pobytu,
 • ošetření chrupu, která neslouží k prvotnímu bezprostřednímu potlačení bolesti,
 • přerušení a také vyšetření těhotenství a porody s výjimkou předčasných porodů, ke kterým dojde nejméně dva měsíce před datem očekávaného porodu,
 • léčebná ošetření prováděná v důsledku nadměrného požívání alkoholu a zneužívání drog a léků
  kosmetická ošetření, lázeňská léčení a rehabilitační opatření,
 • preventivní očkování,
 • léčebná ošetření nemoci a následků úrazů, které vznikly v důsledku válečných událostí jakéhokoli druhu a aktivní účastí na nepokojích nebo záměrně spáchaných trestných činech,
 • léčebná ošetření následků úrazu vzniklého při aktivní odměňované účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a trénincích,
 • léčebná ošetření nemocí a následků úrazů vzniklých v důsledku škodlivých účinků jaderné energie.

3. Kdo může být pojištěn?
Každá osoba s trvalým bydlištěm v ČR, SR nebo v Polsku, která je řádným členem OEAV.

4. Jak dlouho platí pojištění?
Pojistná ochrana začíná dnem uvedeným v platebním formuláři, nejdříve však plným dnem (od 0.00 hodin) a platí po zvolenou dobu (do 24.00 hodin posledního dne). Náklady, které naběhnou po uplynutí zvolené doby, budou kryty (v rámci pojistné částky) pouze tehdy, jestliže nebude z lékařských důvodů možný návrat z ciziny.

5. Jak postupovat při vzniku pojistné události?
5.1. Při ambulantním ošetření (včetně nákupu léčiv) je nutno vzniklé náklady nejprve uhradit. Lékařem vystavená faktura - pokud možno v německém, anglickém, francouzském nebo italském jazyce - musí obsahovat následující údaje: jméno a datum narození ošetřené osoby, název nemoci, výkony při ošetřování, dobu ošetřování a také poznámku o saldování (nebo jiný vhodný platební doklad). Faktury musí být předloženy nejpozději do tří měsíců po ukončení cesty v originálu nebo kopii společně s kalkulačními podklady jiného pojištění (viz bod 6.2).
5.2. V případě hospitalizace v nemocnici nebo transportu zpět do místa trvalého pobytu je nutno uvědomit servis UNIQA. Aby mohl servis UNIQA poskytnout zálohu na vznikající náklady resp. provést potřebná opatření, potřebuje osobní údaje (včetně čísla průkazu Alpenverein) a rovněž název nemoci ošetřované osoby a pořadové číslo (viz platební příkaz). Na základě sdělených údajů se servis UNIQA spojí s ošetřujícími lékaři a rozhodne podle kritérií uvedených v bodě 1.3 o provedení a způsobu přepravy (podle stavu případu sanitkou, drahou, dopravním letadlem nebo ambulantním proudovým letadlem). Rozhodnutí bude provedeno po dohodě s místními ošetřujícími lékaři, definitivní rozhodnutí však provede servis UNIQA.

6. Všeobecné informace
6.1. Pojištění musí být uzavřeno před výjezdem z místa trvalého bydliště. Prodloužení pojistné ochrany po nastoupení cesty není možné.
6.2. Pojistné plnění bude vypočteno a proplaceno v eurech. Pro měnový přepočet platí průměrný devizový kurz vídeňské burzy ke dni nástupu zahraniční cesty. Neexistuje-li burzovní kurz, platí oznámený devizový kurz rakouské Národní banky.
6.3. Je nutno přednostně využít případně existující povinná nebo jiná soukromá pojištění. Pokud UNIQA poskytla plnění, přecházejí nároky pojištěného, které jsou téhož druhu, vůči třetí osobě na ni.
6.4. Pojištěné osoby zmocňují pojišťovnu UNIQA k vyžádání si všech informací, které považuje za potřebné, od třetích osob a tyto osoby zbavuje povinnosti mlčenlivosti.
6.5. Platí zákonná ustanovení Rakouské republiky, místem plnění je sídlo pojišťovny UNIQA ve Vídni, sídlem soudu je Vídeň.

Pojistná událost

Co je třeba udělat v případě pojistné události?

    Při vzniku pojistné události je povinností pojistníka zaslat hlášení a podat pravdivé informace o vzniklé pojistné události. Hlášení se provádí prostřednictvím formuláře o vzniku nehody Schadenmeldung für Bergungs-, Rückhol-, Heilbehandlungskosten. Ten je nutné vyplnit v němčině nebo angličtině.

Při hlášení pojistné události je dále třeba připojit:

 • kopii Vašeho členského průkazu OeAV,
 • kopii potvrzení o úhradě členských příspěvků u V-Tour (pokud jej nemáte, rádi Vám je vystavíme),
 • originál faktury a doklady o úhradách, které bezprostředně souvisejí s pojistnou událostí (tj. za transport, pobyt v nemocnici, ambulantní ošetření, léky...).,
 • lékařské zprávy (od českých lékařů překlad v němčině nebo angličtině) s popisem onemocnění, popisem lékařského výkonu, dobou ošetření,
 • přesné údaje o vaší bance, na kterou Vám bude pojistná částka vyplacena (adresu banky, číslo účtu, SWIFT, IBAN),
 • potvrzení o vyrovnání závazků od vaší zdravotní pojišťovny (VZP, případně jiná).
 • očíslovaný seznam všech těchto příloh.

Od všech dokumentů si pořiďte kopii, kterou si uschovejte a originály zašlete na adresu: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstra3e 23, A-6063 Rum (Rakousko - Österreich).

V případě záchranných akcí:
    Při obdržení faktur od záchranné služby není nutné tyto faktury platit, nýbrž originál zašlete na adresu: KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstra3e, A-6063 Rum (Rakousko - Österreich). V některých státech (zejména mimo území Evropy) je nutné být připraven i na hotovostní platbu za zásah vrtulníkem (platební kartou, v hotovosti), v tomto případě platbu uhradíte, fakturu za záchranou akci pošlete opět na KNOX Versicherungsmanagement a částka vám bude navrácena na váš účet.

V případě ambulantních lékařských výkonů a služeb (včetně nákupu léků):
    Výlohy hradí nejdříve každý člen sám a jsou mu proplaceny až zpětně (v rámci pojištění Alpenverein je vyžadována spoluúčast 70 €). Faktura od lékaře musí obsahovat následující údaje: jméno a datum narození ošetřené osoby, popis nemoci, způsob a čas ošetření, doklad o zaplacení. Faktury je třeba předložit na zdravotní pojišťovně nejpozději do 6 měsíců od ukončení cesty s vyrozuměním zdravotní pojišťovny.

V případě převozu (transportů) ze zahraničí a převozů v tuzemsku:

   POZOR! Před repatriací a transportem kontaktujte SOS Service (non-stop služba): Tyrol Air Ambulace: tel.: +43/(0)512/22 422, mail: taa@taa.at, případně (v pracovních hodinách) UNIQA Österreich Versicherungen AG, tel.: +43/(0)50677670. Pokud si nezajistíte transport zpět do vlasti přes Tyrol Air Ambulace, bude Vám pojišťovnou proplacena pouze částka 750 €.

    Aby bylo možné poskytnout zálohu na vzniklé náklady, popř. aby bylo možné učinit nutná opatření, musí být sděleno jméno, adresa, datum narození a členské číslo Alpenverein. V důsledku toho bude kontaktován ošetřující lékař a bude rozhodnuto o provedení a druhu transportu (sanitní vůz, vlak, letadlo pro přepravu cestujících, zdravotnický letoun). Definitivní rozhodnutí je na lékaři z Tyrol Air Ambulance.